FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति:२०७९/०६/४ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णय

७९-८० 09/22/2022 - 15:53 PDF icon मिति गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका _20220922_0001.pdf

मिति २०७९/०५/२६ गते बसेको गाउँकार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 09/12/2022 - 11:47 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय_20220912_0001.pdf

मिति २०७९/०२/२५ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 06/09/2022 - 11:36 PDF icon karya22079_20220609_0001.pdf

मिति २०७९/०२/१३ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 05/31/2022 - 11:34 PDF icon karya12079_20220609_0001.pdf

मिति २०७९/०१/०४ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 05/18/2022 - 12:00 PDF icon 2079.1.4.pdf

मिति २०७८/१२/३० गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 05/13/2022 - 11:57 PDF icon 12.30.pdf

मिति २०७८/११/२५ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णय

७८/७९ 04/05/2022 - 14:46 PDF icon IMG_20220405_0002.pdf

मिति २०७८/१२/२० गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 04/04/2022 - 15:55 PDF icon 1220.pdf

मिति २०७८/११/२५ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 03/10/2022 - 15:53 PDF icon 1025.pdf

मिति २०७८/११/०९ गते बसेको निस्दी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकाका बैठकका निर्णय

७८/७९ 02/22/2022 - 15:50 PDF icon 1109.pdf

Pages