FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
किसान सूचिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ सम्बन्धमा । ७७/७८ 03/29/2022 - 15:20 PDF icon किसान सूचिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि.pdf
शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf ७७/७८ 12/05/2020 - 00:00 PDF icon शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
निस्दी गाउँपालिकाको मितिः२०७६।०३।२२ गते को गाउँ सभाले स्विकृत गरेको ऐनहरु ७६/७७ 07/12/2019 - 13:07 PDF icon कार्यबोझ अनुसारको सेवा सुविधा तोक्न बनेको ऐन, २०७६ ‌‍ .pdf, PDF icon निस्दि गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन ०७६-७७.pdf, PDF icon निस्दी गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन.pdf
निस्दी गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/19/2019 - 00:00 PDF icon निस्दी गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि – २०७४ ७४/७५ 07/25/2017 - 00:00 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि – २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि – २०७४ ७४/७५ 07/25/2017 - 00:00 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि – २०७४.pdf